T5-2016

Phân lập vi khuẩn acetic acid sản sinh dihydroxy-acetone ở Việt Nam

Tóm tắt

Sáu mươi sáu chủng vi khuẩn acetic acid đã được phân lập từ 45 mẫu hoa, quả thu thập tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trong đó, 31 chủng được xác định là vi khuẩn acetic acid có thể sản sinh dihydroxyacetone dựa vào phản ứng với thuốc thử Fehling và được phân chia thành 3 nhóm theo đặc điểm kiểu hình.  Nhóm I gồm 14 chủng được xác định thuộc chi Acetobacter. Nhóm II gồm 13 chủng được xác định thuộc chi Gluconobacter. Nhóm III gồm 4 chủng còn lại thuộc chi Gluconacetobacter. Trong 13 chủng thuộc nhóm II, có mười chủng sản sinh lượng DHA nhiều hơn lượng DHA thu thận được từ chủng Gluconobacter oxydans NBRC 14819T (22,2–26,0 mg/mL so với 19,8 mg/mL). Mười chủng này được đánh giá có khả năng ứng dụng trong sản xuất DHA.  Phân tích mối quan hệ phát sinh loài dựa trên vùng trình tự gene mã hóa 16S rRNA cho thấy có 6 trong 10 chủng vi khuẩn tiềm năng ứng dụng trong sản xuất DHA có khả năng là những đơn vị phân loại mới trong chi Gluconobacter.