T6-2016

Hydroxide kép Cu-Al: Tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác cho phản ứng alkyl hóa indole sử dụng tác chất benzaldehyde

Tóm tắt

Hydroxide kép sau khi nung được ứng dụng rộng rãi để làm xúc tác cho các phản ứng hữu cơ. Trong bài báo này, chúng tôi điều chế hydroxide kép (Cu-Al)-CO3 (kí hiệu HT-Cu-Al) với tỷ lệ mol kim loại Cu/Al (3:1) bằng phương pháp đồng kết tủa, sau đó sản phẩm được nung ở 500 oC trong không khí. Cấu trúc và tính chất của hydroxide kép trước và sau khi nung được phân tích thông qua các phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP), nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phân tích nhiệt (TGA). Vật liệu sau khi nung ở 500 oC được ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng alkyl hóa indole với tác chất là benzaldehyde và các dẫn xuất. Ưu điểm của xúc tác này so với các acid Lewis truyền thống là cho hiệu suất cao và thời gian phản ứng ngắn.