T6-2016

Hiệu ứng cộng hưởng xúc tác của các ion MolybdenIUM (Mo) và Chromnium (Cr) trên nền xúc tác HZSM-5 trong phản ứng isomer hóa n-hexane theo nguyên tắc không sử dụng hydrogen

Tóm tắt

Tính cộng hưởng ion trong nghiên cứu xúc tác đã được thực hiện với Cr (crôm) và Mo (molybden) trên pha chất nền H-ZSM5. Hệ xúc tác tổng hợp MoCr/HZSM-5 được thử nghiệm cho phản ứng isome hoá nguyên liệu n-hexane trong điều kiện môi trường phản ứng không có khí hydrogen. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, việc tẩm lần lượt Mo, Cr trên nền HZSM-5 với hàm lượng phù hợp của Mo và Cr tương ứng là 10 % và 3 % (w) không làm thay đổi đặc trưng cấu trúc cơ bản của chất mang HZSM-5. Hoạt tính xúc tác các ion kim loại Mo và Cr được thể hiện rõ qua kết quả thử nghiệm phản ứng isome hoá nguyên liệu n-hexane. Độ chọn lựa cho phản ứng tạo thành các isoparaffin của xúc tác MoCr/HZSM-5 là 46,5 % cao hơn so với trường hợp chỉ có Mo ( Mo/HZSM-5) là 43,56 %. Hiệu ứng cộng hưởng hoạt tính xúc tác được thể hiện rõ qua vai trò của Cr trong phản ứng dehydrogen hoá và hydrogen hoá và điều này làm tăng cường độ ổn định hiệu ứng isomer hoá của Mo trong hệ xúc tác MoCr/HZSM-5. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu đang được tiếp tục thực hiện với mục tiêu hướng đến tổng hợp loại xúc tác cho công nghệ sản xuất xăng có chất lượng cao (giàu isoparaffin) theo nguyên lí công nghệ isome hoá không sử dụng hydrogen cho nguyên liệu naphtha tại Việt Nam.