T6-2016

Phân tích in silico các gen galactinol synthase Ở cây đậu Cove (phaseolus vulgaris L.)

Tóm tắt

Galactinol synthase (GolS, EC 2.4.1.123) là enzyme thuộc họ glycosyltransferase 8 (GT8) nhóm xúc tác sự galactosyl hóa myo-inositol để tạo thành galactinol, tiền chất của raffinose, đường tan có vai trò quan trọng trong tính chống chịu ở thực vật. Chúng tôi đã xác định và phân tích năm gene GolS trong hệ gene của cây đậu Cove. Các gene này có từ hai tới ba intron. Các protein suy diễn có từ 326 tới 339 amino acid. Các protein GolS của cây đậu Cove có mang đầy đủ các motif bảo thủ đặc trưng đã biết cho các GolS, có tính axit, ưa nước yếu. Chỉ một hiện tượng nhân gene sau quá trình biệt hóa loài được phát hiện ở cây đậu Cove. Các gene PvGolS biểu hiện ở cả các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản với mức độ khác nhau. Khi so sánh mức độ biểu hiện của ba gene, PvGolS2 biểu hiện yếu nhất, PvGolS1 biểu hiện mạnh nhất ở lá và thân, trong khi PvGolS3 biểu hiện cao nhất ở rễ và nốt sần. Lần đầu tiên phát hiện Rhizobium có ảnh hưởng tới sự biểu hiện các gen GolS. Ở mô sinh sản, gene PvGolS1 biểu hiện ở hầu hết các mô sinh sản được nghiên cứu. Mức độ biểu hiện của gene này tăng dần theo sự phát triển của cơ quan.