T6-2016

So sánh thành phần loài phiêu sinh động vật ở bên trong và bên ngoài bãi rác Đông Thạnh – TPHCM

Tóm tắt

Thành phần loài và đặc trưng của quần xã phiêu sinh động vật (PSĐV) trong nguồn nước rỉ rác sau xử lý của bãi rác Đông Thạnh và sông Rạch Tra (nơi nhận nước thải của bãi rác Đông Thạnh) được tiến hành khảo sát hàng tháng từ tháng 11/2012 đến tháng 4/2013. Kết quả thu được từ 2 khu vực này được so sánh với nhau để tìm sự khác biệt giữa 2 quần xã PSĐV. 122 Loài PSĐV thuộc 36 giống, 10 lớp, 3 ngành và 6 loại ấu trùng PSĐV đã được xác định, trong đó nhóm Rotatoria chiếm 52 %. Kết quả phân tích Cluster cho thấy có sự khác biệt rõ giữa quần xã PSĐV bên trong bãi rác và quần xã PSĐV ở sông Rạch Tra. Quần xã PSĐV bên trong khu xử lý có đặc trưng là số lượng loài hiện diện thấp nhưng mật độ cá thể cao, thành phần loài chủ yếu là nhóm Rotatoria và Protozoa với khả năng thích nghi tốt với môi trường ô nhiễm hữu cơ và vi sinh. Trong khi đó, quần xã PSĐV ở các bên ngoài khu xử lý mang đặc trưng của các thủy vực tự nhiên với sự hiện diện tương đối cân bằng của các nhóm PSĐV, các chỉ số đa dạng và chỉ số ưu thế ở mức trung bình.