T6-2016

Tạo cột sắc ký ái lực miễn dịch gắn chloramphenicol

Tóm tắt

Kháng thể thỏ kháng chloramphenicol (CAP) được gắn cộng hóa trị với gel Sepharose CL 4B-CNBr với các hàm lượng 5, 10 và 15 mg kháng thể/mL gel và được nhồi cột để tạo thành ba loại cột sắc ký ái lực miễn dịch gắn CAP tương ứng. Khảo sát khả năng gắn CAP của các cột sắc ký này với ba mức lượng CAP nạp vào cột là 0,5; 1 và 10 ng cho thấy cột chứa gel với hàm lượng 10 mg kháng thể/mL gel (cột IAC-CAP-10) có khả năng gắn trên 99 % lượng CAP trong mẫu ở 3 mức hàm lượng CAP khảo sát. Cột IAC-CAP-10 khi gắn kháng sinh CAP có độ biến thiên giữa các cột (CV %) là 5,18 % ở trường hợp lượng CAP nạp cột là 1 ng và 1,98 % ở trường hợp lượng CAP nạp cột là 10 ng, dung lượng gắn CAP tối đa là 153,37 ± 10,32 ng. Cột hoạt động ổn định trong thời gian hai năm bảo quản ở 4 °C. Việc kết hợp sử dụng cột IAC-CAP-10 với sắc ký lỏng ghép khối phổ LC MS/MS cho phép phân tích CAP với giới hạn phát hiện là 0,033 ng và giới hạn định lượng là 0,101 ng, đáp ứng yêu cầu về độ nhạy để kiểm tra tồn dư CAP trong thực phẩm. Cột IAC-CAP-10 cũng có thể gắn hai kháng sinh cùng nhóm với CAP là kháng sinh florfenicol và thiamphenicol với mức 90,73 % đối với florfenicol và 84,29 % đối với thiamphenicol.