T6-2016

Tạo kháng thể thỏ kháng chuyên biệt chloramphenicol

Tóm tắt

Chloramphenicol (CAP) là một kháng sinh phổ rộng có độc tính cao, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người nên cần được kiểm soát chặt chẽ trong thực phẩm. Chúng tôi quan tâm đến việc phát triển một phương pháp chiết tách hiệu quả CAP từ thực phẩm dựa trên nguyên tắc miễn dịch sử dụng kháng thể kháng chuyên biệt CAP để kết hợp với phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS nhằm phục vụ việc phân tích xác định tồn dư CAP trong thực phẩm đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế. Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo kết quả thực nghiệm tạo kháng thể thỏ kháng chuyên biệt CAP. Kháng nguyên cộng hợp giữa CAP và protein mang, bovine serum albumin, BSA (kháng nguyên CAP-BSA), đã được tổng hợp thành công từ chloramphenicol succinate và BSA với hiệu suất cộng hợp BSA lớn hơn 70  % và sự hiện diện của CAP trong kháng nguyên cộng hợp được kiểm chứng bằng phương pháp ELISA. Kháng nguyên CAP-BSA đã gây đáp ứng miễn dịch tốt ở thỏ tạo kháng thể kháng BSA từ lần tiêm kháng nguyên đầu tiên và cảm ứng sự hình thành kháng thể kháng CAP trong huyết thanh thỏ tăng dần từ lần tiêm kháng nguyên thứ ba trở đi, đạt cao nhất sau lần tiêm kháng nguyên thứ năm. Kháng thể kháng CAP được tinh chế từ kháng huyết thanh thỏ bằng hai bước: i) Loại bỏ albumin cùng các protein không là kháng thể bằng ammonium sulfate 35–37 % bão hòa; ii) Loại bỏ kháng thể kháng BSA bằng cột sắc ký ái lực chuyên biệt Sepharose-BSA. Khả năng tương tác và gắn chuyên biệt CAP hiện diện trong dung dịch mẫu chứa CAP của kháng thể kháng CAP tinh chế đã được chứng minh bằng cột sắc ký miễn dịch Sepharose-Kháng thể kháng CAP được tạo thành bằng cách cộng hợp kháng thể kháng CAP tinh chế với Sepharose.